BOSON-SOFTWARE:     Leverings- en gebruiksvoorwaarden


artikel 1: definities

Onder software wordt verstaan het programma(pakket), vastgelegd op één of meerdere diskettes, CD-ROM's of andere dragers, alsmede de daarbij horende documentatie.


artikel 2: gebruiksrecht

Boson-Software verkoopt de software, gelijk de koper de software koopt. Koper verwerft hiermee voor onbeperkte tijd het gebruiksrecht op de betreffende software voor eigen gebruik op één computer (één PC). Gebruik op meerdere computers (losstaand of in een netwerk) alleen indien dit in de licentie en/of op de factuur is vastgelegd.

Bij verkoop, verhandeling, weggeven of doorgeven van de software door koper aan derden, verliest de koper het gebruiksrecht en gaat dit gebruiksrecht over naar deze derden.


artikel 3: betaling

Betaling van de koopprijs door koper zal plaatsvinden binnen 14 werkdagen na factuurdatum. Na deze termijn zijn kosten van rente (1 % per maand) verschuldigd. Ook andere kosten die door ons gemaakt worden voor incasso komen ten laste van koper.


artikel 4: aflevering

Boson-Software draagt zorg voor de levering van de software nadat de betaling van de koopprijs is ontvangen. De transportkosten zijn voor rekening van de koper. Bij klachten over ondeugdelijke levering, transportschade of andere gebreken, moet koper binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van levering de aard en omvang van de ondeugdelijke levering of schade meedelen. Indien koper niet binnen deze genoemde termijn zijn klacht indient bij Boson-Software wordt koper geacht de software aanvaard te hebben.


artikel 5: garantie

Boson-Software garandeert dat de software functioneert conform de daarbij horende documentatie. Boson-Software zal de eventueel door koper geconstateerde gebreken kosteloos herstellen en het gekochte pakket door een herstelde versie vervangen, indien uiterlijk binnen 14 dagen na het ontdekken deze gebreken schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan Boson-Software.

Koper ontleent aan het optreden van gebreken geen andere rechten dan uitsluitend deze herstel- of vervangingsrechten.

Gebreken kenbaar gemaakt later dan 3 jaar na de factuurdatum, en gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage of van gebruiksfouten of van andere niet aan Boson-Software toe te rekenen oorzaken vallen niet onder deze garantie. Ook is de garantie niet van toepassing indien de software door anderen op enige wijze is veranderd of aangepast.


artikel 6: aansprakelijkheid

Boson-Software sluit hierbij iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door gebruik van de software, of door onvoorziene, ongewenste effecten bij gebruik van de software uitdrukkelijk uit. Deze exonoratieclausule geldt niet indien komt vast te staan dat de schade bij koper ontstaan is door opzet of grove schuld van Boson-Software.